представте в виде произведения a в квадрате-b в квадрате-a+b

Ответ
a^2 - b^2 - a + b =
= (a + b)(a - b) - (a - b) =
= (a - b) * (a - b - 1)