Как будет на итальянском "Лучшее во мне твое"?

Il meglio di me e` tuo. (БЕЗ переводчика и ориентируясь на итальянские источники))

La parte migliore di me e' tua.

Il meglio di me la tua

Il meglio di me la tua