Перевод с казахского на русский

Переведите с казахского на русский пожалуйста)

Араб жазуымен жазылан тыш кітаптарды бірі - «Кутаду білік» ( «кт негізі білік» - Основа богатства знание»). Бл кітапты 1069 жылы ірі лама Жсіп Баласан жазып сол, кезде ашария мен Жетісуды билеген Бора хана сыйлаан.
Кітапты араб алфавитімен жазылан екі нсасы Каир мен Ташкентте саталан. Ал Бора хана берілген шінші нсасы йыр алфавитімен жазылан. «Осыан араанда, - дейді ататы трколог профессор С. Е. Малов, - кітап уелде араб жазуымен жазылан болуа тиісті».
Бдан кейінгі кітап «Диуани луат - ат турік» («Турік сздеріні жинаы» ) 1072 - 1074 жылдары араб алфавитімен жазылан. Оны авторы - лы алым махмд ашари. Осыдан бастап Орта Азияны лы алымдары мен аындары, тарихшылары араб жазуын орта асыра дейін пайдаланан. Ал араб алфавиті азастанда XX асырды басына дейін (1929 жыла дейін) , яни 900 жыл бойы олданылды.

К предыдущему ответу:
... правившему в это время Кашгашарией (Қашғария) и Жетысу (или Джеты-су) .
великий ученый Махмуд Кашгари

Араб жазуымен жазылҒан ТҰҢҒЫШ кітаптардыҢ бірі - «КҰтадҒу білік» ( «кҰт негізі білік» - Основа богатства знание»). БҰл кітапты 1069 жылы ірі ҒҰЛАМА ЖҮсіп БаласаҒҰн жазып сол, кезде ашария мен Жетісуды билеген Бора ханҒа сыйлаҒан.
Кітапты араб алфавитімен жазылҒан екі нҰҚсасы Каир мен Ташкентте саҚталҒан. Ал Бора ханҒа берілген Үшінші нҰҚсасы ҰйҒыр алфавитімен жазылҒан. «ОсыҒан ҚараҒанда, - дейді атаҚты тҮрколог профессор С. Е. Малов, - кітап Әуелде араб жазуымен жазылҒан болуҒа тиісті».
БҰдан кейінгі кітап «Диуани лҮҒат - ат тҮрік» («ТҮрік сӨздерініҢ жинаҒы» ) 1072 - 1074 жылдары араб алфавитімен жазылҒан. ОныҢ авторы - Ұлы Ғалым махмҰд ашари. Осыдан бастап Орта Азияны Ұлы Ғалымдары мен аҚындары, тарихшылары араб жазуын орта Ғасыра дейін пайдаланҒан. Ал араб алфавиті ҚазаҚстанда XX Ғасырды басына дейін (1929 жыла дейін) , яҒни 900 жыл бойы Қолданылды.

Одна из первых книг, написанных арабским письмом-«КҰтадҒу білік» ( «Основа богатства знание»). Эту книгу написал крупный ученый ЖҮсіп БаласаҒҰн в 1069году, и подарил её Бора хану, правившему в это время ашарией и Жетісу. Два экземпляра этой книги, написанных арабским письмом хранятся в Ташкенте и в Каире. А третий экземпляр, данный Бора хану, написан уйгурским алфавитом. "Судя по этому -сказал знаменитый тюрколог профессор С. Е. Малов, -книга сначала должна быть написана арабским письмом. "Следующая книга-«Диуани луат - ат турік» («Словарь тюркских слов») написан арабским письмом в 1072 - 1074годах. Её автор-великий ученый Махмуд Ашари. С тех пор великие ученые и поэты Средней Азии, историки использовали арабскую письменность до средних веков. А в Казахстане арабский алфавит использовался до начала 20 века (до1929 года), т. е. в течении 900 лет.

Писать араба жазылан тыш книги первое - "Кутаду знание"( "основа кт знание" - Основа богатства знание").Холодный Ветер, у которого станцевали Бл написал Баласан книгу в 1069 году крупный лама Жсіп в то, время ашария и Жетысуские, хана сыйлаан.
Книгу араб жазылан два нсасы Каир в Ташкенте саталан алфавитімен. Не а шінші, который дался холодный Ветер хана, нсасы йыр жазылан алфавитімен. "Осыан на араанда, говорить - стреляя трколог профессор С. Е. Мальев, - жазылан касался книга писать араба на уелде болуа".
От Бдан следующая за книга "Диуани луат - имя 1072 - 1074 годы турік"("Турік сздеріні жинаы") араб жазылан алфавитімен. Она автор - лы дань махмд ашари. Начав от этого Середина писать араба Азию лы аындары, историки даней середина превосходит до пайдаланан. А араб алфавиті на азастанда XX превосходить до головы (1929 плакать до) , яни 900 год олданылды.

ОДНА из тыш (?) книг, написанных арабской письменностью-«Кутаду білік» ( «құт негізі білік» - Основа богатства знание»). Эту книгу написал крупный лама (?)Жсіп Баласан, и подарил её Бора хану, правившему в это время ашарией (?)и Жетісу. Два экземпляра этой книги, написанных арабской графикой хранятся в Ташкенте и в Каире. А третий экземпляр, данный Бора хану, написан уйгурским алфавитом. Судя по этому -сказал знаменитый тюрколог профессор С. Е. Малов, -книга сначала должна быть написана арабской письменностью. Следующая книга-«Диуани луат - ат турік» («Словарь тюркских слов») написан арабским письмом в 1072 - 1074годах. Её автор-великий ученый Махмуд Ашари. С тех пор великие ученые и поэты Средней Азии, историки использовали арабскую письменность до средних веков. А в Казахстане арабский алфавит использовался до начала 20 века (до1929 года), т. е. в течении 900 лет.